tirsdag 15. desember 2009

Innvandrere i Danmark 2009

I det politisk ukorrekte Danmark har det danske SSB i dag levert en 200-siders rapport om innvandrere i dag og framover.

Og her spares det ikke på kruttet! Man gjennomgår både latsabbnivå og reproduksjonsevne blant nye og gamle dansker.

"I 2009 udgør personer med ikke-vestlig baggrund 6,6 pct. af befolkningen, hvilket svarer til 361.000 personer. Ifølge fremskrivningen vil denne gruppe vokse til 12,1 pct. af befolkningen i 2050, hvilket svarer til 728.000 personer."


Gjentar: 6,6 prosent i dag - 12,1 prosent i 2050. Og om man tar med de ikke-vestlige også, samt tar litt hardt i, så vil hver sjette borger i Danmark være innvandrer eller etterkommer av innvandrer.

I, altså, 2050.

Ordet går til Vidar Kleppe:

"Hege Storhaugs organisasjon har regnet seg fremt til et muslimsk flertall i Oslo i 2029, i Sverige i 2050 og i Norge rundt neste århundreskifte. Human Rights Services har basert sine analyser på fødselshyppighet, innvandring og praksis med å hente ektefeller fra sine opprinnelsesland."


La oss dog gå over til faktabaserte funn igjen:

"Personer med dansk oprindelse og vestlige indvandrere har højere indkomster end ikke-vestlige indvandrere. Mens kun 8 pct. af de 25-64-årige med dansk oprindelse er placeret i den laveste af ti indkomstgrupper,
gælder det 28 pct. af de ikke-vestlige indvandrere."

"Andelen af 20-årige ikke-vestlige indvandrerkvinder under uddannelse er i de seneste ti år steget fra 23 pct. til rekordhøje 41 pct. Dermed svarer deres nuværende niveau stort set til det niveau, 20-årige kvinder med dansk oprindelse under uddannelse ligger på."

"Både opholdstid og opholdsgrundlag har betydning for beskæftigelsen. Indvandrere, som kun har været i Danmark i kort tid, er således oftere uden beskæftigelse, og flygtninge er i mindre grad beskæftigede end andre indvandrere. Den høje andel af flygtninge blandt indvandrere fra Irak, Somalia, Libanon og Afghanistan er en af forklaringerne på deres lavere beskæftigelse."

"De selvstændiges andel af de beskæftigede er 17 pct. blandt indvandrere fra Pakistan. Det svarer til en andel, som er omkring tre gange så høj som for personer med dansk oprindelse."

"Indvandrere og efterkommere udgør henholdsvis 11 og 3 pct. af de personer, der dømmes for kriminalitet i Danmark. Når tallene korrigeres for forskelle i alder, er kriminalitetsindekset for mandlige indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande 68 pct. højere end indekset for alle mænd. Når der yderligere korrigeres for forskelle i socioøkonomisk status, reduceres kriminaliteten til at være 46 pct. højere for mandlige ikke-vestlige indvandrere og efterkommere."

"Når der korrigeres for socioøkonomisk status har kvindelige indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande et kriminalitetsindeks, der ligger under gennemsnittet for alle kvinder. Særlig markant er det for de kvinder, der ikke er flygtninge, hvor indekset er på 91, dvs. at de er 9 pct. mindre kriminelle end gennemsnittet. For kvindelige flygtninge er kriminaliteten med et indeks på 96 lidt højere."

Mænd og kvinder med dansk oprindelse med en afgørelse i en kriminalitetssag blev kendt skyldige i henholdsvis 95 og 96 pct. af tilfældene. Denne andel er lidt lavere for indvandrere og efterkommere, hvor henholdsvis 91 og 92 pct. af mændene og kvinderne blev kendt skyldige. Særlig lav er andelen for flygtninge fra ikke-vestlige lande, hvor kun 89 pct. af mændene og kvinderne blev kendt skyldige.

For både færdselslovsovertrædelser og overtrædelser af særlovene er kvindelige indvandrere og efterkommere fra både vestlige og ikke-vestlige lande faktisk i mindre grad kriminelle end kvinder med dansk oprindelse.

"De ikke-vestlige indvandreres samlede fertilitet er faldet kraftigt i løbet af de sidste ti år. I femårsperioden 1999-2003 var den samlede fertilitet for ikke-vestlige indvandrere således 2.813 mod 2.115 for den seneste femårsperiode 2004-2008. Det svarer til et fald på 25 pct. Til sammenligning er den samlede fertilitet steget i løbet af de sidste ti år for både vestlige indvandrere og personer med dansk oprindelse."Rapporten retter også et par spark til framskrivere og kulturkjempere:

"Da de fleste børn af efterkommere er under 10 år og da gruppen er meget lille, er der endnu meget begrænsede muligheder for at beskrive børn af efterkommere i forhold til uddannelse, arbejdsmarked og kriminalitet."

Det antages, at børnene, der i fremtiden fødes af mødre, som selv er børn af efterkommere, alle får dansk oprindelse. De vil alle have både mindst én forælder og mindst én bedsteforælder, som er født i Danmark. De kan derfor hverken betragtes som efterkommere eller børn af efterkommere, og det vurderes, at de altovervejende vil have samme karakteristika som personer med dansk oprindelse.

I Danmark regner man forøvrig med det gamle Jugoslavia og Bosnia-Hercegovina som ikke-vestlig mens Polen er vestlig.

Lurer på hvorfor.blog comments powered by Disqus