søndag 23. august 2009

Bokanmeldelse: Frp på 1-2-3

Magnus Marsdals siste bok, "Frp på 1-2-3 - Harde fakta om Fremskrittspartiets politikk", stod til min overraskelse på min lokale bokhandel sin disk da jeg var innom i går. Boka har ligget øverst på Tronsmos bestselgerliste siden den kom ut og er i opplag to etter å ha så langt blitt handlet inn i 14.000 eksemplarer.

"En stemme til Frp er en stemme til 13 timers normalarbeidsdag og 60 timers normalarbeidsuke" står det skrevet i boka.

Her er min gjennomgang.

Aller først: bok og bok. 80 lettleste sider i knapt A5-format gjør dette mer til en pamflett. Men i alle fall: innholdet i håndboka, der det "er lagt særlig vekt på spørsmål som er sentrale for fagbevegelsen", er fordelt på fem kapitler: Arbeidsliv, Økte klasseskiller, Kommersialisering, Skatt og velferd og Blått og blandet.

Bokas bortimot beste deler er de om alkohollovgivning, likestilling og privatisering. Her kommer det tydelig fram at partiets politikk er feilslått - og det er da også her man i disse dager ser partiet løpe unna egne standpunkter så raskt som mulig. Finlands avgiftsnedsettelsesprosjekt på alkohol dokumenterer boka at var fullstendig fadese og finnene har reversert liberaliseringen. Og her i Norge løper Siv Jensen nå i valgkampen fra sitt eget partiprogram sitt punkt om at alkohol skal behandles som en dagligvare: "kunne selges i vanlige forretninger".

Samme på likestilling - Siv Jensen går totalt motsatt vei av partiets program når hun sier at partiet er for en offentlig innblanding i lønnsdannelsen gjennom å "være for" likelønn for kvinner. Fra handlingsprogrammet:

Det er ikke en offentlig oppgave å utjevne lønnsforskjeller som naturlig oppstår i arbeidsmarkedet.


Også privatiseringskapittelet, som dokumenterer at partiet ønsker privatisering av en rekke områder (de to fulle sidene med eksempler på hva som ønskes privatisert er spesielt opplysende), har nok Siv Jensen allerede løpt tilstrekkelig fra i denne valgkampen gjennom å mene at Oslo kommune ikke er ansvarlig for kvaliteten på tjenestene som private helseforetak leverer. Til Oslo kommunes borgere.

Delkapitlene som sammenligner "høyskattland" og "lavskattland" framstår for tynt. Her burde det i det minste vært fotnoter som gjorde det mulig å sjekke påstandene.

Er det noe som mangler? Mye. Partiets voldsomme vingling da landet ble rammet av finanskrisa i fjor høst inneholder mat nok til en bok alene. Det samme gjelder partiets 8-årige støtte av George W. Bush sitt regime. Der amerikanerne selv tryglet og ba om Change etter disse årene under sønnen til faren kom Frp med sin første lille spede kritikk av Bush flere måneder etter at Bush var gått av og Obama innsatt.

Det burde vel også nevnes av noen snart at innvandringsmotsanden i dag er av en helt annen art enn det partiet bygde seg opp på på 80-tallet. Den gang var man mot all innvandring og alle innvandrere - nå 20 år etter er det enkelte grupper innvandrere som er problemet. Ikke innvandringen som sådan. Partiet tok feil. Vietnamesere, chilenere og folk fra Thailand og Polen er ikke "farlige og stjeler jobbene våre". De utfører jobber vi ikke lenger ønsker å utføre selv. Uten å mukke.

Det beste kapittelet er, ikke overraskende, det om arbeiderrettigheter. Her dokumenteres det at arbeidsvilkår vil forverres. Det blir rett og slett flere arbeidstimer og dårligere betaling. Følgende Per Sandberg-sitat sier det meste:

Jeg kan ikke skjønne at hvis noen kommer hit for å jobbe for 50 kroner timen, så skal det være sosial dumping, hvis det dreier seg om folk som kommer hit en kort periode. bor spartansk og så reiser hjem.


De arbeidere som ikke skremmes av slike holdninger i toppledelsen i et politisk parti og resonnerer seg fram til hvilke konsekvenser det til syvende og sist vil ha for egen lønn og egne arbeidsvilkår fortjener vel det de vil ende opp med å få.

Oppsummert: pamfletten fungerer som en lett og ledig innføring i partiet Fremskrittspartiets politikk. Burde være obligatorisk lesning for enhver Frp'er - ikke minst for å forklare oss andre alle feil og mangler i den.

For det kan da vel umulig være dette nesten 30 prosent av det norske folk faktisk ønsker seg.
Hovedkapitlene og hvert delkapittel med hovedgrunnene til å stemme - eller ikke stemme - Fremskrittspartiet ramses opp nedenfor.


Arbeidsliv


Ansattes rettigheter - En stemme til Fremskrittspartiet er en stemme til flere midlertidige fastsettelser og svekket rett til fast jobb.

Sosial dumping - Fremskrittspartiet støtter ikke de ansatte i kampen mot sosial dumping. Frp har gått hardt i mot både økt innsyn for tillitsvalgte i de innleide arbeidernes vilkår og solidaransvar.

En drosjesjåførs historie - Dereguleringen av drosjemarkedet har skapt hensynsløs utnyttelse av arbeiderne og lave lønninger samt langt høyere priser for kundene. Enda lavere inntekt og arbeidsforhold for taxisjåførene sikrer Frp gjennom å være for å avskaffe alle løyveordninger i transportsektoren.

Frp og fagbevegelsen - Den som ønsker en sterk fagbevegelse på arbeidsplassen, i lokalsamfunnet og i Norge, bør ikke stemme på Fremskrittspartiet.

Økte skatter - Fremskrittspartiet er for å øke skatten til alle fagorganiserte.Økte klasseskillerGaver til de rikeste - En stemme til Frp er en stemme til økonomiske forskjeller. Hvis du ikke ønsker økte klasseskiller bør du ikke stemme Frp.

Partistøtte fra de rikeste - Frp vil være "for folk flest" men får partistøtte fra noenn av landets rikeste. Mens Frp kaller det "politisk korrupsjon" når rødgrønne får valgkampstøtte fra fagbevegelsen, er det kurant for partiet selv å ta i mot to millioner kroner fra Stein Erik Hagen.

Sykelønn. Frp har gjennom mange år angrepet sykelønnsordningen og krevd at ansatte selv må betale for den første sykedagen (eller flere). Nå har partiet lagt dette på is, og krever i stedet at den som har høyt sykefravær, skal få høyere skatt enn den som har lavt sykefravær. Dette blir i praksis en skatt på sykdom, som vil ramme hardest for revmatikere og andre med kroniske lidelser.

Kutt for de arbeidsløse - Hvis du ønsker en solidarisk politikk overfor de som blir arbeidsløse, bør du ikke stemme Frp. Frp har stemt for harde kutt i dagpengene til arbeidsløse.KommersialiseringMer forretning, mindre felleskap - Hvis du ikke vil ha private storselskaper inn i helse, omsorg og undervisning, bør du ikke stemme Frp.

Privatskolepartiet - Frp vil ha fullt frislipp av private skoler i det norske utdanningssystemet, fra barneskole til videregående. Konsekvensen vil ikke bli bedre skole til folk flest, men at elitemennesker får økt mulighet til å samle elitebarna i egne skoler allerede fra første skoledag.

Eldreomsorg og valgfrihet - Hvis du ønsker trygg eldreomsorg i offentlig regi, bør du ikke stemme Frp. Partiets mål er at private selskaper skal slippe til og tjene penger på pleie og omsorg.

Skattekutt og velferdskutt - Fremskrittspartiet vil gjennomføre rundt 50 milliarder i skattekutt hvis det kommer i regjering. Partiet påstår at dette ikke vil gå ut over fellesskapets velferdsordninger. Dette er ikke sant.

Hva skal vi med skatt? - Poenget med skatt er ikke å "skaffe penger til staten", men å sørge for at det fins nok årsverk tilgjengelig for å ta seg av helse, undervisning og andre viktige oppgaver i offentlig regi.

Skatt og økonomisk utvikling - Høyskattelandene i Norden har en minst like effektiv økonomi som engelsk-amerikanske lavskatteland. Frp tar helt feil. Skatter og avgifter har ikke vært hemmende for økonomisk vekst og utvikling i skandinaviske velferdsland.Blått og blandetKvinner og likestilling - Hvis du er opptatt av at kvinner skal ha samme lønn og samme muligheter som menn, bør du ikke stemme Frp.

Integrering av innvandrere - Hvis du ønsker at innvandrere skal delta i arbeidslivet og integreres best mulig i det norske samfunnet bør du ikke stemme Fremskrittspartiet. Frp vil kutte i norskopplæring og økte kontantstøtten som bidrar til at mange innvandrerkvinner holder seg hjemme. Frps politikk vil svekke integreringen, ikke styrke den.

Skjenkepartiet - Frps alkoholpolitikk kan virke befriende, men den vil påføre oss store sosiale kostnader. Mye billigere alkohol vil gi en alvorlig økning i voldsforbrytelser, fyllekjøring og mishandling.

Distriktspolitikk - Hvis du ønsker en distriktspolitikk for spredt bosetting og levende næringsliv landet over, bør du ikke stemme Fremskrittspartiet.

En nordlendings historie - Carl I. Hagen: "Hvis innbyggere ønsker fordelene med små kommuner, må innbyggerne selv betale kostnadene og ikke velte dem over på innbyggerne i andre kommuner."
Boka utgis på Manifest forlag og kan kjøpes på nett eller i bokhandel.

NRKs anmeldelse av boka

blog comments powered by Disqus