onsdag 1. april 2009

Velferdsundergraving sort på hvitt


trapped
Originally uploaded by trepeluPartiprogram meg her og partiprogram meg der.

Er det noen som leser denne kontrakten mellom velger og parti? Bryr seg?

Fremskrittspartiet sitt begynner lovende.

Det er et offentlig ansvar at alle får tilgang til nødvendige helse- og omsorgstjenester. Fremskrittspartiet mener at befolkningen skal ha rett til nødvendige behandling i helse- og omsorgsinstitusjoner, hos allmennleger, spesialister og så videre


Her har ikke partiet sin nåværende Eldregeneral fått oppfyllt sine ønsker - han drømte i 1990 om at vi en vakker dag hadde et system mer likt det amerikanske:

Jeg mener at vi på lang sikt ønsker å privatisere også helseforsikring og alderspensjon. Vi ville også fjerne dem fra statens kontroll. Det er en viktig sak. Vi ville også fjerne mange av de sosiale rettighetene vi har i dag


I USA er det opp til en selv og ens egen dyktighet på arbeidsmarkedet (eller ens dyktighet i valg av foreldre) som skal styre om man har tilgang til helse- og omsorgstjenester eller ei. Her er derfor 10% av befolkningen helt uten slike rettigheter - men noe ønske om å komme dit hadde man, i rettferdighetens navn, i alle fall ikke for Stortingsperioden 2005-9.

Spørsmålene blir da - hva er det egentlig man skal ha krav på, hvordan skal dette nivået av velferd finansieres og hva blir resultatet av disse veivalgene partiet Frp ønsker å gjøre?
Hva har man krav på?


La oss ta "hva man har krav på" først. Hva er det man skal være garantert i et Frp-styrt Norge. La oss være konkrete - en juridisk garanti er jo flott og fint det - men hva er det jeg FÅR?

Folketrygdens oppgaver må defineres bedre. Hvis folketrygden skal fungere som en forsikringsordning, må den også opplyse sine kunder om hva forsikringen dekker, slik at man for eksempel i tillegg kan tegne private helsefor­sikringer.


Ikke dekker? Ikke dekker!? Hva er det man tenker på her, egentlig? Hvilket marked er det man ser for seg at helseforsikringsselskaper skal tilby som et tillegg til det offentlige helsevesen som da IKKE skal være tilgjengelig for de som ikke har råd?


  • Kreftbehandling?
  • Prøverør?
  • Beinbrudd?


Leseren blir sittende igjen å spekulere. Men det som er helt klart er at man umulig skal kunne være spesielt fornøyd - da hadde man jo ikke brydd seg om å nevne forsikringsselskapene og deres eiere i en innskutt setning.

Så: det norske folk har altså krav på helse- og omsorg, og dette nivået på helse- og omsorg styrer hvor stort behov man vil måtte ha for å selv gå ut på markedet og kjøpe seg tilleggsprodukter.

Da må jo selve nøkkelen være: hvor mye penger vil bli overført til bruk på helse- og omsorgstjenester. Som borger vil man jo naturligvis tenke: det håper jeg virkelig blir en hel masse - da er man jo, som i dag, garantert å få hjelp omtrent uansett hva det skal være!

Det koker altså ned til finansieringen. Vi har jo et helt oljefond å ta av!
Hvordan skal det finansieres?


Et helt oljefond å ta av?

Ja, det har vi.

Men skal det kunne brukes til sykehus, eldreboliger, operasjoner og sykehjem?

I følge Fremskrittspartiets program: nei, aldeles ikke.

Man har sitt eget opplegg for hvordan de juridiske garanterte tjenestene - hva de nå enn måtte være eller bli når man er ferdige med å tenke seg om - skal finansieres.

Stykkprisen/ISF skal betales av folketrygden på vegne av hvert enkelt medlem. Folketrygden skal fungere som befolkningens forsikringsselskap og dekke helse- og omsorgsutgifter for folketrygdens medlemmer. Fremskrittspartiet mener en slik helseforsikring skal finansieres gjennom en øremerket helsepremie, som i sin helhet skal gå til dette. Helsepremien skal være en flat prosentsats av inntekten til alle yrkesaktive, og skal sammen med eventuelle egenandeler finansiere oppgavene som helsevesenet skal utføre. Slik finansiering skal ikke føre til økninger i de samlede skattebyrder.


Når det blir så mange ord og ordene settes sammen i et dørgende kjedelig politikerspråk er det lett å sovne fra essensen. La oss komprimere:


  • Helse skal finansieres gjennom en øremerket helsepremie
  • Premien skal være en flat prosentsats av inntekten til alle yrkesaktive
  • Premien + evt.egenandeler skal finansiere helsevesenet


Enda mer komprimert: Alle helse- og omsorgstjenester skal finansieres utelukkende av de med skattepliktig inntekt og de med lav inntekt vil, som alltid med flate satser, komme dårligst ut.

Og den eneste måten å få mer velferd på - flere operasjoner, bedre eldreomsorg, bedre sykehuskvalitet - er gjennom å belaste de skattende arbeidere gjennom høyere helsepremie. Eller høyere avgifter, om du foretrekker det.


Hva blir resultatet?Systemet vil virke velferdsundergravende fra dag en gjennom at arbeidsfolket vil ta hele regninga - oljefondet skal ikke kunne brukes, heller ikke inntekter fra gass- og petroleumsvirksomhet, ikke bilavgifter, ikke formuesskatt, ikke utbytte fra offentlig eide bedrifter, ikke bedriftsskatt.

Arbeiderne sitter med regninga - for tiden 45.500 kroner per nordmann - og det første man som arbeider da vil stille seg som spørsmålet: hvorfor i alle dager skal jeg som er frisk betale inn en skyhøy helsepremie for å sikre nullskatteyteren Ola Mæle helsetjenester?

Dette er ikke rettferdig!

Jeg tror jammen meg at jeg tar og stemmer på partier som er for reduksjon av helsepremien og heller overlater det til hver enkelt å betale for helse- og omsorgstjenestene sine!

For det er jo ikke rettferdig at nullskatteyter Ola Mæle ikke skal betale en eneste krone!?

Naturligvis er det ikke det, sier Frp, og reduserer helsepremien. Og så kan hver og en ved hjelp av denne avgiftslettelsen og tvangsfrigjørelsen fra snille Siv Jensen sikre at rettferdighet igjen er oppnådd: Mæle må betale og velferdssamfunnet som vi kjenner det er helt avskaffet:

Hver og en må bruke sine eventuelle inntekter på det åpne marked og handle inn det man håper vil være tilstrekkelig.

Og private leverandører av helsetjenester og forsikringsdekninger står med åpne armer og tykke, klare sugerør.
Ok. Så det er altså Frps mål med sin virksomhet på helse- og omsorgssektoren: å gjøre nettopp det som Carl Ivar drømte om tilbake i 1990. Å gjøre helse og velferd opp til hver enkelt.

Man skal få så mye helse og velferd som lommeboka tillater.

Hva sier partiets formann i en kommentar? Hvorfor er dette en ønsket utvikling, Siv Jensen?


Fremskrittspartiet kommer ikke til å gå til kamp mot velferdsordninger. Det har vi aldri foreslått, og det kommer vi aldri til å foreslåFor ethvert tenkende menneske er dette en blank løgn.


blog comments powered by Disqus