mandag 27. juli 2009

Det unge, friske blå manifest

FpU og Unge Høyre har i dag prestert det moderpartiene Høyre og Fremskrittspartiet ikke har klart å få til på 36 år: bli enige om en felles plattform.

Høyres tidligere samarbeidskamerater Venstre og Kristelig Folkeparti stusser litt over initiativet som sådan og ender opp med den konklusjon at dette er alt for ekstremt.

Dagfinn Høybråten (KrF):
Utspelet frå ungdomspartia representerer ei dreiing i ytterleggåande liberalistisk retning. Eg håper for Høgre sin del av dei ikkje følgjer døme frå ungdomen tilbake til kalkulatorhøgre, men heller søkjer mot sentrum, der dei gode og balanserte kompromissa finst


Ola Elvestuen (Venstre):
Krava frå ungdomspartia illustrerer at FrP og Høgre står svært langt til høgre i det politiske landskapet og at dei to partia saman er ein ein heilt uaktuell konstellasjon.


AUFs Martin Henriksen er på sin side glad for utspillet:
Høyre og Frp ønsker egentlig å gå så langt som dette, men de skjønner at dette er upopulære saker. Listen viser det vi får med Høyre og Frp i regjering. Vi får det som folk sa nei til ved sist stortingsvalg. Jeg mener dette er viktig klargjøring før valget


FpUs Ove Vanebo sier på sin side, i Dagsnytt Atten, at han regner med at dette alt sammen er innført om en 10 - 20 år.

I fjor sommer ble forøvrig Vanebo og Unge Høyre-Asheim enige om statsrådskabalen.


 • Fjerne: Formuesskatten, Arveavgiften, Dokumentavgiften
 • Redusere avgifter på varer som er særlig utsatt for grensehandel.
 • Fjerne toppskatt trinn 1.
 • Øke innslagspunktet for toppskatt trinn 2 til én million kroner.
 • Øke bunnfradraget til 120.000 kroner.
 • I perioden skal det utredes og lages en plan for å avvikle progresjonen i skattesystemet på lengre sikt.
 • Staten skal i fireårsperioden selge seg ned i all kommersiell forretningsdrift. Ambisjonen må være å selge halvparten av statens aksjer i perioden. Dette innebærer å selge seg ned i selskaper som blant andre SAS, NSB, Aker, Statkraft, StatoilHydro, Telenor, DnB Nor.
 • Offentlige monopoler skal oppheves. Dette gjøres ved at man åpner opp for konkurranse og selger staten ut av virksomheter som NSB og Vinmonopolet.
 • Antall kommuner halveres i løpet av firre år, om nødvendig gjennom tvang.
 • Fylkeskommunen avvikles ved at fylkeskommunens oppgaver fordeles mellom stat, kommune og private aktører.
 • Ny departementsstruktur, med sikte på forenkling og sammenslåing av departementer. Landbruksdepartementet og Fiskeridepartementet legges under et større næringsdepartement.
 • Pressestøtten avvikles i perioden.
 • Kraftig reduksjon av landbrukssubsidier.
 • Innovasjon Norge legges ned.
 • Kutt i sykelønnsordningen, med innføring av to karensdager og utvetaling av 80 prosent lønn utover dette.
 • Innstramninger i maksimal stønadsperiode for dagpenger: kutter fra 104 uker til 52 uker (folketrygdlovens paragraf 4-15).
 • Skjerping av utbetalingene til uføretrygd. Man bør redusere antall mennesker på trygd med en tredjedel i løpet av fireårsperioden. Flere må kunne bruke restarbeidsevnen og omskoleres.
 • Større grad av behovsprøving, blant annet av ytelser til barnefamiliene.
 • Oppheve makspris på barnehager.
 • Økning av egenandeler, men innføring av et tak på egenandeler som tar hensyn til inntekt slik at lavtlønte skjermes.
Listen er med skrivefeil og det hele sakset fra NRK. Listen stod opprinnelig i Dagens Næringsliv (papirutgave).
blog comments powered by Disqus